A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno - badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie

Agreement NoRPLU.08.01.00-06-009/09-00
BeneficiaryUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
The total value of the project16,233,398.89 PLN
Subsidy from EU funds12,066,619.07 PLN
Axis, action VIII. Social infrastructure/ 8.1. The educational and social infrastructure of higher education institutions/
Date of signature 06-10-2014
Area of project realisation

district c. Lublin/ City Lublin commune

Description

Przedsięwzięcie dotyczyło adaptacji pomieszczeń i zakupu nowego sprzętu dla Wydziałów Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt stanowił kompleksowe rozwiązanie polegające na modernizacji infrastruktury trzech kluczowych wydziałów i wyposażeniu ich w nowoczesną aparaturę dydaktyczno - badawczą. Zakres projektu obejmował modernizację i rozwój bazy dydaktyczno-naukowej niezbędnej do wzrostu efektywności kształcenia na każdym stopniu studiów wszystkich realizowanych kierunków i specjalności. Celem nadrzędnym projektu była poprawa jakości kształcenia poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej UMCS, zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktyczno - badawczego i stworzenie lepszych warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników, studentów i mieszkańców regionu.

Gallery

RPOWL na youtube