Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Lubelska Biblioteka Wirtualna"

Numer umowyRPLU.04.01.00-06-003/11-00
BeneficjentGmina Lublin
Wartość projektu9 196 219,21 PLN
Dofinansowanie UE7 723 365,45 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 03-06-2016
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Powiat m. Zamość/ M. Zamość

Opis

Projekt zakłada zbudowanie u partnerów i uczestników projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji. To umożliwi uruchomienie systemu lokalnej Biblioteki Cyfrowej mającego za cel przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Zadaniem Lidera Projektu będzie udostępnienie własnej serwerowni, w której zostanie uruchomiony centralny backup danych i system indeksujący zasoby z różnych źródeł. Umożliwi on intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwanie do nich dostępu. Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu Lublina zostanie doprowadzona światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z istniejąca miejską siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu i gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów LBW. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy będących w posiadaniu najważniejszych w regionie instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny. Spowoduje również, że najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu zostaną odpowiednio zabezpieczone. Będzie to miało istotny wpływ przede wszystkim na popularyzację i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych, zasobów kultury oraz na ochronę dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez ucyfrowienie zbiorów bibliotecznych. Lubelska Biblioteka Wirtualna wpłynie również na rozszerzanie usług elektronicznych dla obywateli i zapewnienie wolnego dostępu do dorobku kultury piśmienniczej.

Galeria

RPOWL na youtube