Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno - badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie

Numer umowyRPLU.08.01.00-06-009/09-00
BeneficjentUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wartość projektu16 233 398,89 PLN
Dofinansowanie UE12 066 619,07 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych/
Data podpisania umowy 06-10-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Przedsięwzięcie dotyczyło adaptacji pomieszczeń i zakupu nowego sprzętu dla Wydziałów Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt stanowił kompleksowe rozwiązanie polegające na modernizacji infrastruktury trzech kluczowych wydziałów i wyposażeniu ich w nowoczesną aparaturę dydaktyczno - badawczą. Zakres projektu obejmował modernizację i rozwój bazy dydaktyczno-naukowej niezbędnej do wzrostu efektywności kształcenia na każdym stopniu studiów wszystkich realizowanych kierunków i specjalności. Celem nadrzędnym projektu była poprawa jakości kształcenia poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej UMCS, zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktyczno - badawczego i stworzenie lepszych warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników, studentów i mieszkańców regionu.

Galeria

RPOWL na youtube