Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-011/09-00
BeneficjentGmina Łuków
Wartość projektu1 934 366,20 PLN
Dofinansowanie UE1 497 376,38 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 18-10-2011
Obszar realizacji projektu

powiat łukowski/ Łuków

Opis

Zakres prac obejmował:
- przeprowadzenie robót remontowych i budowlanych szkoły,
- zagospodarowanie terenu (chodnik),
- rozbudowę monitoringu szkoły,
- modernizację instalacji grzewczej poprzez montaż instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej.

Część dobudowana, tak jak istniejący budynek, została wyposażona w instalację wod.-kan., c.o., wentylację mechaniczną oraz elektryczną. Dobudowane pomieszczenia są istotnym elementem infrastruktury edukacyjnej szkoły podstawowej i gimnazjalnej, wchodzących w skład Zespołu Szkół. Zdecydowanie poprawił się stan bazy edukacyjnej największego w gminie Zespołu Szkół, co ma istotny wpływ na infrastrukturę edukacyjną gminy, powiatu i województwa. Powstanie nowych pomieszczeń umożliwiło lepszą organizację pracy szkoły oraz poprawiło warunki nauczania w placówce.

Cele projektu to m. in.:
- stworzenie w gminie bazy edukacyjnej dostosowanej do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny obiektów szkolnych,
- stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych (szkolne koła zainteresowań) przez cały rok szkolny,
- stworzenie warunków do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w gminie oraz ograniczania zjawiska wykluczenia cyfrowego jej mieszkańców,
- racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez uczniów i pracowników Zespołu Szkół dzięki wykorzystaniu instalacji solarnej,
- lepsza ochrona środowiska poprzez znaczne ograniczenie zużycia energii oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń.

RPOWL na youtube