Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Razem ku przedsiębiorczości! - pobudzanie aktywności społeczno - gospodarczej przedsiębiorców sektora MŚP z terenu Powiatu Łęczyńskiego"

Numer umowyRPLU.07.03.00-06-016/09-00
BeneficjentPowiat Łęczyński
Wartość projektu64 664,99 PLN
Dofinansowanie UE44 421,76 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.3. Współpraca międzyregionalna/
Data podpisania umowy 26-10-2010
Obszar realizacji projektu

powiat łęczyński/ Łęczna

Opis

Celem projektu było podniesienia aktywności społeczno-gospodarczej przedsiębiorców sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) powiatu łęczyńskiego. W trakcie spotkań, w których uczestniczyło 25. przedsiębiorców rozmawiano m. in. o kwestiach podatkowych.

Realizacja projektu miała za zadanie:
• poprawę optymalności współpracy międzyregionalnej regionu poprzez partycypowanie łęczyńskiego biznesu w doświadczeniach inwestycyjnych przedsiębiorców regionu partnerskiego
• wzrost poziomu samoświadomości podatkowej wśród przedsiębiorców sektora MŚP
• rozwój postaw proinwestycyjnych wśród przedstawicieli sektora MŚP
• nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania istniejących bodźców prawno-finansowych
• nawiązanie współpracy przez lokalny biznes z przedstawicielami przedsiębiorców sektora MŚP miasta partnerskiego Humenne.

Osiągnięcie wspomnianych powyżej celów pozwoli na zaprezentowanie lokalnej oferty potencjalnym inwestorom, a w konsekwencji w sposób realny wpłynie na możliwość pozyskania inwestorów z zewnątrz. Przedsięwzięcie warunkuje aktywizację przedstawicieli lokalnego
biznesu, zwiększenie konkurencyjności powiatowych MŚP przyczyniając się do poszerzenia ich rynku działalności i nawiązanie nowych kontaktów handlowych, w tym z przedsiębiorcami miasta Humenne.

Galeria

RPOWL na youtube