Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Termomodernizacja budynku komunalnego w Żmudzi-dostosowanie do przepisów Ministra Zdrowia części zajmowanej przez NZOZ".

Numer umowyRPLU.08.03.00-06-016/09-00
BeneficjentGmina Żmudź
Wartość projektu419 734,80 PLN
Dofinansowanie UE226 062,56 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.3. Ochrona zdrowia/
Data podpisania umowy 04-08-2010
Obszar realizacji projektu

powiat chełmski/ Żmudź

Opis

Zakres prac obejmował:
- termomodernizację całego budynku z wymianą konstrukcji dachu i dociepleniem stropu, ścian, oraz wymianą kilku okien nie wymienionych w trakcie wcześniejszych prac,
- rozebranie istniejących zadaszeń nad wejściami, oraz schodów zewnętrznych od strony parkingu,
-rozebranie kominów stalowego i murowanego przy kotłowni i zastąpienie ich nowym kominem prefabrykowanym,
-przebudowę sanitariatów z dostosowaniem jednego z nich dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
-wymianę w części pomieszczeń posadzek z pcw i terakoty (wcześniej nie wymienionych), na posadzki z płytek ceramicznych typu gres,
- wymianę i uzupełnienie wykładzin ściennych ceramicznych,
- malowanie pomieszczeń,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wymianę instalacji c.o. i urządzeń sanitarnych,
- wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,
- wymianę nawierzchni i podbudowy utwardzeń i opaski odwadniającej wokół budynku oraz wykonanie koryt odpływowych od rur spustowych.
Dzięki realizacji projektu nastąpiło:
- podniesienie standardu usług medycznych na terenie gminy,
- utrzymanie funkcjonowania NZOZ na teranie Gminy i zapewnienie jego funkcjonowania w kontekście, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DZ.U. Nr 213, poz 1568),
- zapewnienie i utrzymanie szerokiego wachlarza usług na terenie Gminy Żmudź,
- podniesienie jakości życia i warunków społeczno- socjalnych społeczności gminy.
Remont budynku podniósł również funkcjonalność oraz estetykę Ośrodka Zdrowia. W ten sposób podniosła się jakość świadczonych usług medycznych. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

Galeria

RPOWL na youtube