Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble"

Numer umowyRPLU.05.01.00-06-003/09-00
BeneficjentMiasto Zamość
Wartość projektu4 585 357,44 PLN
Dofinansowanie UE3 108 828,50 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.1. Regionalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 18-10-2010
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Zamość/ M. Zamość

Opis

Zakres planowanej inwestycji obejmował przebudowę ulicy Podgroble i Królowej Jadwigi. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi dotyczyła m. in.:
-wzmocnienia nawierzchni jezdni oraz nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych;
-poszerzenia ulicy;
-przebudowy od podstaw (budowa nowych warstw konstrukcyjnych);
-wykonania nowego włączenia ulicy Podgroble do ulicy Królowej Jadwigi;
-złagodzenia łuku dla lewoskrętów z ulicy Akademickiej;
-budowy kanalizacji deszczowej.
Przebudowa ulicy Podgroble dotyczyła m. in.:
-przebudowy nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem;
-budowy nowego przebiegu ulicy;
-przebudowy nawierzchni parkingu i zjazdów indywidualnych;
-budowy ciągu pieszo-rowerowego;
-przebudowy chodnika.
W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców Zespołu Staromiejskiego oraz ruchu turystycznego, a także skrócenie czasu przejazdu od Obwodnicy Zachodniej miasta Zamość do Zespołu Staromiejskiego.

RPOWL na youtube