Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin- Łęczna ”

Numer umowyRPLU.05.02.00-06-071/09-00
BeneficjentGmina Wólka
Wartość projektu5 995 921,47 PLN
Dofinansowanie UE2 809 508,37 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 09-07-2013
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Wólka

Opis

Materialnym efektem, produktem realizacji przedsięwzięcia ,,Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin-Łęczna” było wybudowanie ulic na osiedlu mieszkaniowym Borek w miejscowości Turka w Gminie Wólka, tworzących ciąg komunikacyjny łączący osiedle z drogą krajową. Celem nadrzędnym, strategicznym projektu jaki osiągnięto jest zrównoważony rozwój Gminy Wólka poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców. Dzięki realizacji projektu nastapiła:
- poprawa warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy,
- rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw (zwłaszcza mikro) dzięki zwiększonej dostępności terenów pod inwestycje,
- rozwój zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie możliwości w zakresie zatrudnienia, polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego,
- umożliwienie młodzieży z terenu osiedla lepszego dojazdu do szkół, ośrodków kultury oraz większych aglomeracji, co rozszerza ich horyzonty i zwiększa perspektywę wyboru drogi życiowej,
- zapobieżenie marginalizacji społeczności lokalnej (poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej, lokalnych jednostek oświatowych, do obszarów atrakcyjnych turystycznie i potencjalnych terenów inwestycyjnych),
- ochrona środowiska naturalnego

RPOWL na youtube