Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego

Numer umowyRPLU.04.01.00-06-033/09-00
BeneficjentMiasto Dęblin
Wartość projektu1 961 115,00 PLN
Dofinansowanie UE1 666 947,75 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 17-09-2010
Obszar realizacji projektu

powiat rycki/ Dęblin

Opis

Zasadniczym celem niniejszego projektu było przeciwdziałanie efektowi „cyfrowego wykluczenia” i marginalizacji terenów zdefaworyzowanych poprzez rozwój infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy i turyści odwiedzający Dęblin oraz interesanci i pracownicy Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskali dostęp do następujących usług związanych z infrastrukturą informatyczną :
- dostęp do bezprzewodowego i przewodowego internetu (poprzez uruchomienie Telecentrów, hotspotów, infomatów zwiększy się dostępność szerokopasmowego internetu na obszarze całego miasta),
- zdalne załatwianie spraw (dzięki uruchomieniu elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznych formularzy oraz wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych),
- dostęp do informacji turystycznej (dzięki uruchomieniu multimedialnego, interaktywnego systemu informacji turystycznej),
- dostęp do szerokiej palety szkoleń (dzięki uruchomionemu wortalowi internetowemu wyposażonemu w moduł e-learningu),
- w wyniku rozbudowy miejskiej sieci szkieletowej połączone zostały jednostki miejskie.
Ponadto w ramach projektu podniesiony został poziom wyposażenia JST w infrastrukturę IT, nastąpiło unowocześnienie bazy sprzętowej samorządu, wyposażenie w nowoczesne aplikacje biurowe oraz został podniesiony poziom zabezpieczeń repozytoriów danych elektronicznych znajdujących się w JST.

Galeria

RPOWL na youtube