Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa kanalizacji deszczowej kolektor "A" wraz z odgałęzieniami dla miejscowości Izbica"

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-067/09-00
BeneficjentGmina Izbica
Wartość projektu3 609 301,21 PLN
Dofinansowanie UE2 706 975,90 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 03-01-2012
Obszar realizacji projektu

powiat krasnostawski/ Izbica

Opis

Produktami zrealizowanego projektu są:
- przepustowość oczyszczalni ścieków (m3/doba),
- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków,
- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (km),
- liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.),
- wskaźnik skuteczności/efektywności: 26,70 zł / 1 m3 / dobę
Celem głównym projektu była poprawa atrakcyjności Gminy Izbica jako miejsca do życia i inwestowania poprzez właściwie rozwiniętą infrastrukturę techniczną i komunalną, umożliwiającą pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego Gminy.
Cele szczegółowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu:
1. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w obrębie istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Izbica.
3. Poprawa przepustowości i drożności kanałów kanalizacyjnych.
4. Zapewnienie właściwego odwodnienia ciągów komunikacyjnych (pieszych i samochodowych), w tym m.in. drogi krajowej Nr 17.
5. Likwidacja zastoisk wodnych w kanałach kanalizacji deszczowej.
6. Wyeliminowanie fetoru unoszącego się z otwartych rowów kanalizacyjnych.
7. Ograniczenie możliwości zrzutu nieoczyszczonych ścieków do sieci kanalizacji deszczowej.
8. Wprowadzenie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających przykrycie rowów kanalizacji deszczowej.
9. Budowa systemu oczyszczania ścieków opadowych.
10. Wdrożenie rozwiązań technologicznych umożliwiających oczyszczanie wód opadowych, następnie ich odprowadzanie do pobliskich cieków wodnych (budowa odpływu do rzeki Wieprz) - stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego generowanie pozytywnych efektów ekologicznych.
11. Poprawa dostępu do atrakcyjnych turystycznie terenów Gminy Izbica.
12. Poprawa wykorzystania walorów turystycznych i środowiskowych Gminy.
13. Oddziaływanie na ilość tworzonych na terenie Gminy miejsc pracy.

RPOWL na youtube