Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn"

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-051/09-00
BeneficjentGmina Szczebrzeszyn
Wartość projektu2 223 025,42 PLN
Dofinansowanie UE1 667 269,06 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 23-07-2013
Obszar realizacji projektu

powiat zamojski/ Szczebrzeszyn

Opis

Przedmiotem projektu było dokończenie rekultywacji składowiska odpadów w Szczebrzeszynie -Błoniu, wykonanie robót związanych z rekultywacją techniczną i biologiczną terenu "dzikich wysypisk" odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczebrzeszyn oraz budowa kompostowni odpadów. Główne cele inwestycji to m.in.:
1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania.
2. Stworzenie warunków do unieszkodliwiania 100% powstających osadów ściekowych, odpadów zielonych oraz części odpadów biodegradowalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szczebrzeszyn po 2009 roku.
3. Zmniejszenie presji środowiskowej funkcjonującego obecnie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczebrzeszynie-Błoniu poprzez jego zamknięcie

RPOWL na youtube