Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem".

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-019/10-00
BeneficjentGmina Miejska Hrubieszów
Wartość projektu10 714 431,42 PLN
Dofinansowanie UE7 418 210,21 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 30-11-2015
Obszar realizacji projektu

powiat hrubieszowski/ Hrubieszów - miasto

Opis

Celem projektu było przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim funkcji gospodarczych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców. W wyniku realizacji programu rewitalizacji (w ramach którego uwzględniono m.in. zadania objęte niniejszym projektem) oczekuje się, że w długofalowym okresie nastąpi ożywienie gospodarcze i społeczne poddanego tym procesom obszaru miasta Hrubieszowa. Głównym celem procesu rewitalizacji było ograniczenie negatywnych skutków procesów zachodzących na terenie miasta. Realizowane zadania wspomogły proces tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej, obiektów architektonicznych, zmierzały do ograniczenia zagrożeń i poprawy stanu środowiska naturalnego, miały również na celu stworzenie nowych miejsc pracy i wzrost dochodów mieszkańców miasta.

RPOWL na youtube